Tatabánya Kártya
Általános Szerződési Feltételek


Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) részletesen szabályozzák az Agora Nonprofit Kft. (a továbbiakban: Rendszergazda) és az Igénylő, illetve Kártyabirtokos közötti Kártyaszerződés létrejöttét, módosítását, megszűnését (megszüntetését), valamint a Felek jogait, kötelezettségeit, felelősségét.


Fogalom meghatározások

1) RENDSZERGAZDA: a „Tatabánya Kártya” programot működtető jogi személy/jogi személyiség nélküli gazdasági társaság és annak jogutódja.

2) TATABÁNYA KÁRTYA: Tatabánya Kártya felirattal és logóval ellátott, a Rendszergazda által kibocsátott és megszemélyesített, érintésmentes chip kártya (a továbbiakban: Kártya).

3) IGÉNYLŐ: Tatabánya város közigazgatási határán belül állandó lakóhellyel rendelkező, 14. életévét betöltött természetes személy, aki a Tatabánya Kártya kiállítására és átvételére vonatkozó igényét a jelen ÁSZF-ben foglaltak szerint bejelenti.

4) KÁRTYABIRTOKOS: Tatabánya Kártyával jogszerűen rendelkező személy.

5) ELFOGADÓ PARTNER: A Rendszergazdával és/vagy a Tatabánya Megyei Jogú Város Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft.-vel a Kártyaszabályzatban foglaltak szerinti szerződéses jogviszonyban álló és a Tatabánya Kártyára kedvezmény(eke)t biztosító jogi személy/jogi személyiség nélküli gazdálkodó szervezet.

6) ELFOGADÓ HELY: Az Elfogadó Partner regisztrációja és a Kártyaszabályzat elfogadása alapján a Rendszergazda és/vagy a Tatabánya Megyei Jogú Város Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft. (és partnerei) által megjelölt, a Tatabánya Kártyát elfogadni jogosult és köteles hely (kereskedelmi, szolgáltató egység, stb.).

7) REGISZTRÁLT KEDVEZMÉNY: Az Elfogadó Partner által – az Elfogadó Hely regisztrációja alkalmával, a Kártyaszabályzat alapján – vállalt kedvezmény, amelyet az érvényes Tatabánya Kártyával rendelkező és azt felmutató Kártyabirtokos részére az áru vásárlása, illetve szolgáltatás igénybevétele alkalmával a termék/szolgáltatás alapárából (annak teljes összegéből) biztosítani kell.

8) ALAPÁR: az Elfogadó Hely által a vásárlás napján az adott termékre, szolgáltatásra vonatkozóan meghatározott ár.

9) KÁRTYADÍJ: a Tatabánya Kártya átvételekor a kiállításért, illetve a használatért a Kártyabirtokos által fizetendő összeg.

10) IGÉNYLŐLAP: a Tatabánya Kártya igényléséhez, kiállításához és átvételéhez szükséges, az Igénylő által kitöltendő formanyomtatvány.


Információk

A Kártyával kapcsolatos általános információk elérhetők a Tatabánya Kártya hivatalos honlapján (www.tatabanyakartya.hu;) továbbá tájékoztatás kérhető a Tatabánya Kártya Ügyfélközpontban (a továbbiakban: Ügyfélközpont) személyesen vagy a (06-34) 600-111 telefonszámon, valamint az ugyfelszolgalat@tatabanyakartya.hu e-mail címen.

A Kártya honlapján és az Ügyfélközponton közzé kell tenni az alábbiakat:
•    a Kártya igényléséhez szükséges kérelem és nyilatkozat (továbbiakban: Igénylőlap),
•    a Kártyával kapcsolatos díjtételek,
•    a Kártyaszabályzat Elfogadó Partnerek részére
•    az Általános Szerződési Feltételek a Kártyabirtokosok részére


A Kártyaszerződés létrejötte

1.1. A szerződés
• személyes igénylés esetén a jelen ÁSZF 2. számú mellékletét képező Igénylőlap kitöltését, aláírását és a Rendszergazda részére történő átadását, valamint a fénykép elkészítését követően a Kártyadíj megfizetésével,
• elektronikus igénylés esetén a www.tatabanyakartya.hu honlapon megtalálható  Igénylőlap kitöltését és a Rendszergazda részére történő megküldését (fényképpel együtt) követően a Kártyadíj megfizetésével jön létre az Igénylő és a Rendszergazda között.


1.2. Az Igénylő a Kártya átvételének időpontjában válik Kártyabirtokossá és ezen időponttól jogosult a kedvezmények igénybevételére. A Kártya használatára kizárólag a Kártyabirtokos jogosult.

1.3. A Kártyabirtokos a szerződés alapján nem szerzi meg a Kártya tulajdonjogát, azonban a szerződés időtartama alatt korlátlanul jogosult annak birtoklására és használatára – épségének megóvás mellett - a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételek szerint.

1.4. A Kártya előállításának költségeit (a továbbiakban: Kártyadíj) az Igénylő viseli.  A Kártyadíj 2950,- forint, amelyet a Rendszergazda  számú költségvetési elszámolási számlájára vagy az Ügyfélközpontban készpénzben kell befizetni az igényléssel egyidejűleg.

1.5. A Rendszergazda a Kártyára vonatkozó igényt elutasíthatja, ha:
•    a körülmények arra engednek következtetni, hogy az Igénylő valótlan vagy hamis adatokat szolgáltatott,
•    az Igénylő nem felel meg a jogosultsági feltételeknek,
•    az Igénylő a Kártyadíjat nem fizeti meg.

1.6. Amennyiben az Igénylő által kitöltött és elektronikus úton továbbított Igénylőlap hiányos, a Rendszergazda annak egy alkalommal, 8 napon belüli pótlására hívja fel az Igénylőt, megjelölve a hiányzó adatokat. A hiánypótlási határidő elmulasztása esetén a Rendszergazda a már megfizetett Kártyadíjat nem köteles visszafizetni.


A Kártya igénylése

2.1.   Az Igénylő a Kártyát az alábbi módokon igényelheti:
•    személyesen Igénylőlap kitöltésével, aláírásával és leadásával az Ügyfélszolgálaton;
•    interneten a kitöltött Igénylőfelületen (www.tatabanyakartya.hu),
•    valamint minden esetben a Kártyadíj megfizetésével.

2.2.  A Kártyadíj megfizetése – az Igénylő választásától függően – az alábbi módokon történhet:
•    készpénzzel személyes igénylés esetén;
•    átutalással történő fizetéssel (számlaszám: MKB Bank 10300002-10592029-49020120) online igénylés esetén.

2.3.  Személyes igénylés/kártyahosszabbítás esetén az Igénylőlapon feltüntetett adatokat a Rendszergazda jogosult ellenőrizni a megadott adatoknak az Igénylő személyazonosító okmányaiban (útlevél, személyi igazolvány, kártya formátumú vezető engedély, lakcímkártya) szereplő adatokkal történő összevetése útján.

2.4. Interneten történő igénylés esetén az Igénylőlapon feltüntetett adatok ellenőrzése a Kártya személyes átvételekor történik (a 2.3-as pontban felsorolt okmányok segítségével). Amennyiben az igényelt és kifizetett kártya átvételekor az ellenőrzés során a Rendszergazda megállapítja, hogy az igénylés nem jogos, akkor a befizetett kártyadíj nem jár vissza (1.5).

2.5.  A Kártya igénylése során nincs helye meghatalmazott útján történő eljárásnak.

2.6.  A Kártya az alábbi helyeken igényelhető:
•    személyesen az Ügyfélközpontban, továbbá a Rendszergazda által megjelölt helyeken és személyeknél
•    elektronikus úton a www.tatabanyakartya.hu honlapon

2.7. Az adatkezelés jogalapja az Igénylő/Kártyabirtokos önkéntes hozzájárulása. A fentiek alapján az Igénylő/Kártyabirtokos  önkéntesen hozzájárul ahhoz, hogy a Rendszergazda a Kártya rendszer üzemeltetése során az Igénylőlapon megadott személyes adatokat (név, lakcím, igazolványszám, tartózkodási hely, telefonszám, e-mail cím és egyéb személyes adatok) a felhasználói jogosultság ellenőrzése, a Kártya kiállítása és az igénybe vehető kedvezmények érvényesítése céljából és ahhoz kötötten megismerje, kezelje és felhasználja.

2.8. Az Igénylő/Kártyabirtokos hozzájárul ahhoz, hogy az Igénylőlapon szereplő személyes adatait a Rendszergazda – a személyazonosság felfedése nélkül - statisztikai célra felhasználja és az így keletkezett statisztikai információkat, adatokat az Elfogadó Helyekre továbbítsa.  A megadott adatokat kizárólag a Rendszergazda kezeli.
Az Igénylő/Kártyabirtokos, az igénylőlap kitöltésekor hozzájárulhat ahhoz, hogy a Rendszergazda az Igénylő/Kártyabirtokos részére hírlevelet, kommunikációs anyagokat illetőleg e-maileket küldjön.
A személyes adatok felhasználására az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), valamint a 170/1993.(XII.3.) Kormány rendelet vonatkozó rendelkezéseinek megfelelően kerülhet sor.

2.9. Az Igénylő/Kártyabirtokos tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha:
- A személyes adatok kezelése (továbbítása) kizárólag a Rendszergazda jogának vagy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges;
- A személyes adat felhasználása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik.
- A személyes adatok felhasználása jogszabályba ütközik

A Igénylő/Kártyabirtokos a tiltakozását a Rendszergazdának juttathatja el. A Rendszergazda a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, és a vizsgálat eredményéről a kérelmezőt elektronikus levélben tájékoztatja. Amennyiben a tiltakozás indokolt, a Rendszergazda a jogosulatlan adatkezelést megszünteti. A Rendszergazda a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot esetleg korábban továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Az Igénylő/Kártyabirtokos egyebekben bármikor jogosult az alább megjelölt email címen a Rendszergazdától tájékoztatást kérni a kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról.

Az Igénylő/Kártyabirtokos részére a Rendszergazda tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait.


A Rendszergazda elérhetőségei:

E-mail: ugyfelszolgalat@tatabanyakartya.hu

Az Igénylő/Kártyabirtokos bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel fordulhat az Rendszergazdához a fenti elérhetőségeken keresztül.

Amennyiben az Igénylő/Kártyabirtokos a Rendszergazdának a tiltakozás alapján meghozott döntésével nem ért egyet, az ellen - annak közlésétől számított 15 napon belül - bírósághoz fordulhat.


A Kártya átvétele

3.1. A Kártya az Igénylőlap Rendszergazdához történő beérkezését – elektronikus igénylés esetén annak visszaigazolását - követő 15 munkanapon belül kizárólag személyesen vehető át külön értesítést követően.

3.2. Az Igénylő a Kártya átvétele alkalmával köteles a Kártyán szereplő adatokat ellenőrizni, eltérés, hiba, elírás észlelése esetén azt jelezni. Ebben az esetben a javított, kicserélt Kártya előállításának és átadásának költségei a Rendszergazdát terhelik.

3.3. A Kártyabirtokos a Kártyát, annak adatait semmilyen formában nem módosíthatja.

3.4. A Kártyabirtokos felelős minden olyan kárért, amely abból származik, hogy a Kártya igénylése során hamis vagy valótlan adatot szolgáltatott, így különösen köteles megtéríteni az általa igénybe vett kedvezmények összegét, továbbá a Kártya előállításával és átadásával kapcsolatos költségeket.

3.5. A Kártyabirtokos az Igénylőlapon megadott személyes adataiban bekövetkezett változást köteles 8 napon belül a Rendszergazdának írásban bejelenteni.


A Kártya használata

4.1.  A Kártyabirtokos a Kártyához kapcsolódó kedvezmények igénybevételére a Kártya átvételével válik jogosulttá.

4.2. A Kártyabirtokos a Kártyával a www.tatabanyakartya.hu honlapon feltüntetett  szolgáltatóknál az ott megjelölt kedvezmények igénybevételére jogosult.

4.3. A kedvezmények kizárólag a Kártyabirtokos által személyesen vehetők igénybe.

4.4. Hatósági áras termékek – autópálya matrica, dohányáru, vényköteles gyógyszer, menetjegy, mobil egyenleg feltöltés, illetve feltöltő kártya, stb. – esetén kedvezmény nyújtása nem lehetséges az Elfogadó Partner részéről.

4.5. A Kártyabirtokos a kedvezmény igénybe vételéhez köteles az ellenérték megfizetését megelőzően a Kártyát az Elfogadó Helyen felmutatni, továbbá a személyazonosításhoz szükséges okmányokkal együtt a jogosultság ellenőrzése és a kedvezmény regisztrálása – szemrevételezés és/vagy POS terminálos alkalmazás, külön megnevezett elfogadóhelyeken vonalkód beolvasás – céljából átadni az Elfogadó Hely képviselőjének, aki azt – az ellenőrzést követően – köteles a Kártyabirtokos részére visszaszolgáltatni.

4.6. Az Elfogadó Hely képviselője megtagadja a kedvezmény igénybevételét és jegyzőkönyv felvétele mellett a Kártyát bevonhatja, amennyiben
•    azt nem az arra jogosult személy használja;
•    a használó által bemutatott személyazonosító okmányokban szereplő személyes adatok nem egyeznek meg a Kártya adataival;
•    a Kártya az Elfogadó Hely POS termináljának jelzése alapján tiltólistán szerepel. A Kártya bevonása ellen a Kártyabirtokos panasszal élhet.

4.7. A Kártya el nem fogadása, bevonása esetén a Kártyabirtokos a kedvezmények nélküli árat, díjat érvényes fizetőeszközzel köteles kiegyenlíteni, vagy elállhat a vásárlástól, illetve a szolgáltatás igénybevételétől.

4.8. A Rendszergazda az Elfogadó Helyek adatait, elérhetőségét és az aktuálisan biztosított (igénybe vehető) kedvezményeket a Rendszerhez csatlakozástól számított 2 munkanapon belül közzéteszi a www.tatabanyakartya.hu internetes oldalon.

4.9. A Rendszergazda és a Tatabánya Megyei Jogú Város Gazdaságfejlesztő Szervezete Nonprofit Kft. együttesen fenntartja magának a jogot, hogy a Kártya Elfogadó Helyeket megváltoztassa, amelyről a Kártyabirtokosokat tájékoztatja a www.tatabanyakartya.hu honlapon.

4.10. A Kártyabirtokos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Kártyával a www.tatabanyakartya.hu internetes oldalon mindenkor közzétett Elfogadó Helyeken, illetve kedvezmények igénybevételére jogosult.

4.11. A Kártyabirtokos a Kártya által kedvezményesen igénybe vett szolgáltatást/terméket utólag nem válthatja vissza, kivéve a hibás teljesítés eseteit.

4.12.  Az Elfogadó Helyeken a Kártyabirtokosok tájékoztatása céljából jól látható helyen (az Elfogadó Hely bejáratánál és a kasszánál) a Kártya arculati elemeit tartalmazó figyelemfelhívó matrica jelöli a Kártya használatának lehetőségét.


A Kártya érvényessége

5.1. A Kártya érvényességi ideje az első kiváltástól számított egy (1) év, azaz 12 hónap (lejárati napja az adott lejárati hónap utolsó napja).

5.2. A Kártya az első kiváltást követően – a megújítás díjának egyidejű megfizetésével – további két alkalommal egy-egy éves időtartamra megújítható.

5.3. A Kártya megújítása 2015. február 1-jétől a díjfizető parkolási zónán kívül állandó lakóhellyel rendelkezőknek 1950,- Ft. A Kártya megújítása 2015. február 1-jétől a díjfizető parkolási zónán belül állandó lakóhellyel rendelkezőknek ingyenes, azaz 0 Ft.


A Kártya elvesztése, ellopása, megrongálódása, és az adatváltozás bejelentése

6.1. A Kártyabirtokos köteles a Rendszergazda részére írásban bejelenteni – legkésőbb a bejelentés alapjául szolgáló körülmény bekövetkezését követő 8 napon belül -, ha a Kártyát ellopták, elveszítette, megrongálódott, illetve ha a Kártya igénylésekor bejelentett személyes adatokban változás következett be.

6.2. A Rendszergazda a bejelentés alapján intézkedik a Kártya letiltásáról, illetve a változások átvezetéséről. A Kártya elvesztése, ellopása, megrongálódása esetén a Kártyabirtokos új kártyát igényelhet. Amennyiben a Kártya a rendeltetésszerű használat ellenére sérült meg, úgy a Kártyabirtokos az új kártya igénylése során Kártyadíj fizetésére nem köteles.

6.3. A rendeltetésszerű használat ellenére bekövetkezett megrongálódás megállapítására a Rendszergazda jogosult külön vizsgálat alapján.

6.4. A Kártyabirtokos tudomásul veszi, hogy a Kártya elvesztésének, ellopásának, megrongálódásának a bejelentésétől az új Kártya átvételéig terjedő időszakra kedvezmények igénybevételére nem jogosult.


A Kártya letiltása, bevonása

7.1. A Kártya letiltásra, illetve bevonásra kerül:
•    a Kártyabirtokos erre irányuló kérése esetén,
•    a Rendszergazda rendelkezése alapján, amennyiben:  
o    a Kártyát nem az arra jogosult használja,
o    a Kártya az Elfogadó Hely POS termináljának jelzése alapján tiltólistán szerepel,
o    a Kártya érvényességi ideje lejárt,
o    a Kártyabirtokos súlyosan megsérti a Kártyaszerződés rendelkezéseit.

7.2. Amennyiben a használni kívánt Kártya érvényessége lejárt, úgy az Elfogadó Hely felhívja erre a Kártyabirtokos figyelmét, azonban a Kártya bevonására nem kerül sor.

7.3. Érvénytelen Kártya kedvezmények igénybevételére nem jogosít.

7.4. A Kártyával igénybe venni kívánt kedvezmény megtagadásának tényéről és okáról az Elfogadó Hely jegyzőkönyvet vesz fel, amelyben fel kell tüntetni a Kártyabirtokos esetleges észrevételeit.

7.5. A Kártya letiltására irányuló jogos kérelem beérkezését követően a Rendszergazda haladéktalanul intézkedik a letiltásról.

7.6. A leadott, letiltott, illetve bevont Kártya és az ahhoz tartozó adatok 1 év elteltével megsemmisítésre kerülnek.


Reklamáció

8.1.  A Kártyabirtokos panasszal élhet, amennyiben:
•    a Kártyaszerződés Rendszergazda vagy Elfogadó Hely általi megszegését észleli,
•    a Kártya – álláspontja szerint jogosulatlanul - letiltásra vagy bevonásra került,
•    a Kártyával kapcsolatos visszásságot észlel,
•    a Kártyaszerződés – álláspontja szerint jogosulatlanul - egyoldalúan megszüntetésre került.

8.2. A Kártyabirtokos a panaszt – az annak alapjául szolgáló ok bekövetkezésétől számított 3, elháríthatatlan akadály esetén annak megszűnésétől számított 3 munkanapon belül - az Ügyfélközpontban személyesen, írásban vagy elektronikus úton (ugyfelszolgalat@tatabanyakartya.hu e-mail címen) jelentheti be. A bejelentésben meg kell jelölni a panasz okát, az alapjául szolgáló körülményeket és a kérelmet.

8.3. A Rendszergazda a panaszt a beérkezéstől számított 5 munkanapon belül kivizsgálja, ennek keretében hiánypótlást kérhet. A panasz kivizsgálásnak eredményéről és a megtett intézkedésekről a Rendszergazda további 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja a Kártyabirtokost.


Ügyintézés, tájékoztatás

9.1. Az Igénylő, illetve Kártyabirtokos részére információ-, illetve segítségkérés céljából az alábbi információs pultok állnak rendelkezésre:
•    a Rendszergazda Kártyával foglalkozó munkatársai, akik személyesen a Szent Borbála tér 1. szám alatt (Vértes Agorája, földszint) az ott feltüntetett nyitva tartás szerint, telefonon: +36-34-600-111 számokon érhetőek el
•    az ugyfelszolgalat@tatabanyakartya.hu e-mail címen történő információ kérés
•    a www.tatabanyakartya.hu weblap

9.2. A Kártyával foglalkozó munkatársak az alábbiakról nyújtanak tájékoztatást:
•    a Kártya igénylése, használata, érvényessége, letiltása, bevonása - információ
•    Elfogadó Helyek, kedvezmények mértéke
•    esetleges akciók
•    adatkezelési szabályok
•    eljárás a Kártya megrongálódása, elvesztése, ellopása esetén


Felelősségviselés

10.1.  A Kártyával összefüggésben felmerülő károkat a Felek felróhatóságuk arányában viselik.
10.2. A Rendszergazda nem tartozik felelősséggel a Kártyával összefüggésben a Kártyabirtokost ért azon károkért, amelyek az alábbi okok miatt következnek be:
•    a Kártyabirtokos nem tartja be a jelen ÁSZF-ben foglaltakat,
•    a Kártyabirtokos téved, illetve mulasztást követ el;
•    a Kártyabirtokos határidőben nem veszi át a Kártyát;
•    a Kártyabirtokos a Kártyát nem rendeltetésének megfelelően használja, rongálja
•    a Rendszergazda a Kártyaszerződés feltételeit – a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően – egyoldalúan módosította (pl. díjak, költségek, kedvezmények).

10.3. Az Igénylő/Kártyabirtokos az Igénylőlap átadásával/elküldésével és a Kártya átvételével elismeri, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit megismerte, megértette és azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

10.4. A Kártyabirtokos által a jelen ÁSZF–ben foglalt rendelkezések megsértése szerződésszegésnek minősül, amely a szerződés Rendszergazda által történő felmondását vonhatja maga után.

10.5. A Rendszergazda a Kártyabirtokossal szemben felel az általa rendelkezésre bocsátott adatok biztonságáért, megfelelő tárolásáért, továbbá gondoskodik arról, hogy az adatokat illetéktelen személyek ne ismerhessék meg. A Rendszergazda a Kártya esetleges téves letiltásáért vagy bevonásáért csak szándékosság vagy súlyos gondatlanság esetén tartozik felelősséggel.


A Kártyaszerződés megszűnése

11.1.  A szerződés megszűnik:
•    írásba foglalt közös megegyezéssel,
•    a Kártyabirtokos által írásban történő felmondás esetén, a felmondás közlésével,
•    szerződésszegés esetén a Rendszergazda rendkívüli felmondásával, a felmondás közlésével,
•    a Kártyabirtokos halálával
•    a jogosultsági feltételek megszűnésével,
•    ha az adatellenőrzés során megállapításra kerül, hogy a Kártyabirtokos hamis vagy valótlan adatokat szolgáltatott,
•    megszűnt a Kártyabirtokos tatabányai állandó lakóhelye
•    a Kártya érvényességi idejének lejártával, amennyiben nem kerül sor megújításra,
•    a Kártya bevonásával.
 
11.2.  A Kártyabirtokos tudomásul veszi és elfogadja, hogy a szerződés megszűnését követően:
•    a Kártya nem használható kedvezmények igénybevételére,
•    a Felek 8 napon belül kötelesek elszámolni és rendezni a megszűnt jogviszonnyal összefüggő, egymással szemben fennálló esetleges követeléseiket,
•    az Igénylő/Kártyabirtokos által megfizetett díjak nem követelhetőek vissza,
•    a Kártyabirtokos (örököse) köteles a Kártyát 30 napon belül a Rendszergazda részére átadni

11.3. Amennyiben a szerződés megszűnésére a Kártyabirtokos szerződésszegése miatti rendkívüli felmondással kerül sor, a Kártyabirtokos a Kártya Rendszerből határozott időre (12 hónapra) kizárható. A kizárás időtartama alatt új Kártya nem igényelhető, illetve kiadása megtagadható.


Egyéb rendelkezések

12.1. A Kártyaszerződéssel kapcsolatban a Rendszergazda nevében a Rendszergazda  kijelölt munkatársa jogosult eljárni és nyilatkozatot tenni.

12.2. Az Igénylő hozzájárul ahhoz, hogy a Rendszergazda az előállítás érdekében a Kártya gyártója részére megküldje az Igénylő nevét, születési adatait, állandó lakcímét és fényképét (digitális felvétel).

12.3. A Rendszergazda a Kártyabirtokos adatait a Kártya érvényességi idejének megszűnését követő 1 évig tárolhatja, ennek elteltével köteles az adatokat törölni. Amennyiben az igénylést követően a Kártya kiállítására valamilyen okból nem kerül sor, a Rendszergazda köteles az Igénylő adatait 60 napon belül törölni.

12.4. A Rendszergazda fenntartja magának a jogot a kedvezmények és azok mértéke, az Elfogadó Helyek, a Kártyadíj mértéke és az Általános Szerződési Feltételek megváltoztatására, amely változtatásokról a www.tatabanyakartya.hu honlapon értesíti a Kártyabirtokosokat. A változtatás az értesítésben megjelölt időponttól hatályos.

12.5. A Rendszergazda és a Kártyabirtokos között felmerülő vitás kérdéseket a Felek elsősorban egyeztetés útján kötelesek rendezni. Amennyiben ez 30 napon belül nem vezet eredményre, a Felek alávetik magukat a Rendszergazda székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének.

12.6. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben 1959. évi IV. törvény (Ptk.) és magyar jog vonatkozó rendelkezései az irányadók.

Érvényes: 2015. február 1-jétől
Dokumentumok elfogadóhelyeknekCím:

A VÉRTES AGORÁJA
Tatabánya, Szent Borbála TÉR 1.

Nyitvatartás:

HÉTFŐ-PÉNTEK: 10:00-19:00

SZOMBAT:  10:00-18:00
VASÁRNAP: 10:00-16:00 


Ha a parkolási rendszerrel kapcsolatban szeretne érdeklődni, kérjük hívja a következő számok valamelyikét:
(+36 34) 309-313 (helyi tarifa);
+36 20 2-68-58-48 (mobil hívás)
A parkolási információ elérhető:
Hétfő: 8-12 és 13-17 óra között
Kedd - csütörtök: 8-12 és 13-16 óra között
Péntek: 8-12 óra között

vagy kattintson: www.tatabanya.hu/parkolas

 


Agora Nonprofit Kft.-Tatabánya Pont | Telefonszámunk: (+36 34) 688.188